Goede begeleiding is voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen essentieel.

Om tot leren te komen hebben onze leerlingen vaak meer nodig dan alleen goed onderwijs. Een geïntegreerde aanpak vanuit meerdere invalshoeken, gericht op meer dan alleen de didactische ontwikkeling. Daarom is het zorgaanbod op Maupertuus breed georganiseerd. Dit betekent onderwijs en multidisciplinaire zorg onder één dak. Dat maakt het particulier onderwijs van Maupertuus uniek.

Zo krijgt iedere leerling individuele psychologische begeleiding en hebben we paramedische zorgverlening in huis die op indicatie ingezet kan worden. Hiermee bieden we bovengebruikelijke zorg ten opzichte van andere (particuliere) onderwijsinstellingen.

Maupertuus is meer dan onderwijs alleen:

Iedere leerling zijn/haar eigen ontwikkelingsplan

Individuele begeleiding door een psycholoog of orthopedagoog

Zowel klassikale als individuele aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

Geïntegreerd begeleidingsaanbod, goede samenwerking tussen zorgprofessionals

Logopedie, fysiotherapie en ergotherapie onder schooltijd mogelijk

Betrokken externe zorgverleners als samenwerkingspartner

 

Lees meer:

Psychologen en orthopedagogen

Om van onderwijs te kunnen profiteren, is een veilige schoolomgeving een voorwaarde. Veel van onze leerlingen hebben in het verleden negatieve schoolervaringen opgedaan. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat op hun vorige school niet de middelen waren om aan hun onderwijsbehoeften tegemoet te komen. Een kind kan hierdoor zijn gevoel van eigenwaarde kwijtraken en verliest het vertrouwen in zijn eigen kunnen. Om weer tot leren te komen, is het belangrijk dat het kind allereerst goed in zijn vel komt te zitten.

Een persoonlijk begeleider en een eigen plan

Iedere leerling krijgt bij ons een eigen psycholoog of orthopedagoog als vaste begeleider. Die is zo een vertrouwd gezicht. Bij de start van het schooljaar maakt de begeleidend psycholoog, in samenspraak met de leerling, ouders en mentor een ontwikkelingsplan met doelstellingen. De lijntjes met ouders zijn kort.

Via wekelijkse gesprekken werkt de psycholoog of pedagoog met de leerling aan de doelen die zijn opgesteld. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een leerling hulp nodig heeft om negatieve ervaringen te verwerken of om gevoel van eigenwaarde terug te vinden. Of dat iemand ondersteuning nodig heeft bij het aanleren van studievaardigheden. Ook kan de psycholoog of pedagoog helpen om te leren omgaan met eventuele leermoeilijkheden of andere beperkingen.

De psycholoog en leerkracht houden de lijntjes kort

Onze psychologen en pedagogen werken intensief samen met de betrokken leerkracht of mentor. Samen zorgen zij er voor dat de dagelijkse begeleiding die de leerling in de klas krijgt, goed wordt afgestemd op wat hij/zij nodig heeft.

Daarnaast is aan iedere klas een vaste psycholoog of pedagoog verbonden, die betrokken is bij het begeleiden van het groepsproces in de klas. De psycholoog/pedagoog verzorgt samen met de leerkracht of mentor wekelijks een klassikale les op het gebied van sociale vaardigheden of executieve functies.

Samenwerking met externe hulpverleners

Sommige kinderen hebben psychiatrische hulp nodig die wij niet kunnen bieden. We denken dan met ouders mee over de te nemen stappen en de vorm van hulp die het meest passend zou zijn. Om de verschillende vormen van begeleiding en behandeling goed op elkaar af te stemmen, werken we graag samen met externe betrokken hulpverleners. Dit doen we uiteraard alleen met goedkeuring van ouders.

Paramedische zorg

Sommige leerlingen kunnen, naast de standaard aanwezige begeleiding door de docenten en psychologen, nog een extra steuntje in de rug gebruiken in hun ontwikkeling. Middels paramedische zorg zoeken we naar andere invalshoeken die kunnen bijdragen aan het onderwijs. Dit vraagt om maatwerk. Bij nieuwe leerlingen screenen we of paramedische begeleiding helpend kan zijn en zo ja, in welke vorm. Dit doen we o.a. door middel van een oudervragenlijst en observaties in de klas. Blijkt er sprake van een hulpvraag op paramedisch gebied, dan neemt de betreffende behandelaar contact op met ouders om een afspraak te maken voor een intake.

De zorg wordt verwerven in het dagprogramma en vindt onder schooltijd plaats. Ouders worden schriftelijk en mondeling op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling. De paramedici hebben, mits er toestemming van ouders voor is, regelmatig overleg met elkaar, de docenten en de psychologen/pedagogen.

Onze paramedici zijn als zelfstandige werkzaam binnen Maupertuus. De kosten voor paramedische hulp zijn niet inbegrepen in het schoolgeld. Niet alle paramedici hebben contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat de vergoeding van de kosten afhankelijk is van uw verzekering en of u een natura- of restitutiepolis heeft. Hiervoor is in ieder geval een verwijzing van de huisarts nodig.

Ons aanbod van paramedische zorg bestaat uit:

 • Logopedie
 • Ergotherapie
 • Groepslessen zelfredzaamheid voor jongeren
 • Fysiotherapie
 • Psychomotorische therapie

Logopedie

Logopedie is aan de orde wanneer er sprake is van problemen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Kinderen en jongeren met klachten op het gebied van spraak, taal, adem-stem en gehoor kunnen bij een logopedist terecht voor onderzoek, behandeling en advies.

De problematiek die de logopedist behandelt, kan zeer uiteenlopend zijn:

 • Spraak- en taalachterstanden
 • Dyslexie
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Spraakproblemen als stotteren, broddelen, lispelen of slissen
 • Adem- en stemklachten
 • Zelfredzaamheid bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten

Sommige communicatieve vaardigheden zijn het beste aan te leren wanneer een kind of jongere oefent met leeftijdgenoten. Daarvoor kunnen ook groepslessen ingezet worden. Hier leest u er meer over.

Hanny van Vondelen is als logopedist werkzaam op Maupertuus. Meer informatie over haar praktijk is te vinden op haar website.

Ergotherapie

Kinderergotherapie heeft als doel een kind zo zelfstandig mogelijk te laten handelen in zijn/haar dagelijks leven. De behandeling kan zicht richten op het schoolse functioneren of op de zelfredzaamheid van een kind in zijn omgeving. Het gaat hierbij om activiteiten en vaardigheden die kinderen zelf willen leren of die ouders/leerkrachten belangrijk vinden, zoals:

 • Fijne motoriek, bv. kleuren, knippen, plakken, knutselen
 • Leesbaar schrijven, letters en cijfers spiegelen
 • Werkhouding en concentratie in de klas
 • Gym en spelen tijdens pauze
 • Plannen en organiseren
 • Zelfredzaamheid, bv.
  • Aan- en uitkleden, veters strikken of eten met bestek
  • Zelfstandig uitvoeren van een reeks taken tijdens het ochtend- of avondritueel
  • Persoonlijke hygiëne, zoals tanden poetsen
  • Zelfstandig een maaltijd klaarmaken

Ergotherapie bij Maupertuus

Kinderen kunnen om allerlei redenen tegen problemen in het dagelijks leven aanlopen. De ergotherapeut is deskundig in het analyseren en verbeteren van handelingsproblemen. De behandeling richt zich niet alleen op het aanleren van de praktische vaardigheden, maar ook op de motorische voorwaarden, prikkelverwerking, zithouding, de basisvaardigheden om tot leren te komen en de stappen om tot planmatig handelen te komen.

Voor jongeren biedt de ergotherapeut, in samenwerking met de logopedist, groepslessen aan die gericht zijn op zelfredzaamheid. Hier leest u er meer over.

Marloes Verheesen is als kinderergotherapeut verbonden aan Maupertuus. Meer informatie over haar praktijk kunt u lezen op haar website.

Zelfredzaamheid oefenen met groepslessen

Naast individuele behandeling bieden de logopedist en ergotherapeut gezamenlijk groepslessen aan voor jongeren. Deze zijn gericht op zelfredzaamheid. Tijdens deze praktijklessen oefenen de leerlingen praktische, motorische en communicatieve vaardigheden. De focus ligt op het zelfstandig leren uitvoeren van diverse dagelijkse activiteiten en het leren samenwerken met leeftijdgenoten. Zo ontwikkelen de jongeren meer zelfvertrouwen.

Jongeren die in aanmerking kunnen komen voor deze les hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen en uiten van taal, of met het verbale korte termijn geheugen en het werkgeheugen. Of ze vinden het moeilijk om initiatief te nemen of om zelfstandig tot een plan van aanpak te komen. In de lessen leren ze plannen te maken, effectief te communiceren met anderen, problemen op te lossen, zelfstandig keuzes te maken en zich zo veel mogelijk te uiten. Dit zijn allemaal vaardigheden die van belang zijn voor hun toekomst.

Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op de motorische ontwikkeling van het kind. Het doel is dat een kind of jongere beter functioneert in zijn leefomgeving. Dat kan onder andere door te werken aan:

 • Sensorische informatieverwerking of prikkelverwerking
 • Schrijfmotoriek
 • Vermoeidheid of conditieverlies
 • Concentratieproblemen en overbeweeglijkheid

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau en maakt ze een behandelplan.

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Door middel van fantasie, sport en spel wordt een kind of jongere uitgedaagd om aan motorische vaardigheden te werken. Zo krijgt het kind meer plezier in bewegen. Spelenderwijs krijgt het kind vaardigheden onder de knie en ervaart hij/zij hoe zijn/haar lichaam functioneert.

Esther van Maanen – de Lange en Carolien de Jong zijn als kinderfysiotherapeuten aan Maupertuus verbonden. Meer informatie over hun werkwijze is te vinden op de website van Fysiotherapie Driebergen.

Psychomotorische therapie

Bij sommige kinderen helpen gesprekken met een psycholoog of het geven medicatie onvoldoende. Zij kunnen gebaat zijn bij een meer lichaamsgerichte benadering van psychische klachten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het leren aangeven van grenzen, versterken van het zelfbeeld of het reguleren van emoties.

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefening komt een kind letterlijk in beweging. Door stil te staan bij zijn ervaringen leert het kind om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Psychomotorische therapie wordt bij Maupertuus aangeboden door Bart van Arensbergen. Zijn praktijk Rendez Vous is gehuisvest in het schoolgebouw van Maupertuus. Meer informatie is te vinden op de website van Rendez Vous.