Maupertuus is een particuliere school voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen en biedt al 27 jaar passend onderwijs op elk niveau aan kinderen van zeven tot twintig jaar. Op Maupertuus komen wij tegemoet aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, waar dat in het regulier of speciaal onderwijs onvoldoende is gebeurd of niet mogelijk was. Maupertuus kenmerkt zich door een grote flexibiliteit in de vorm en mate van de gekozen oplossingen in het belang van de leerling. Ouders en leerlingen geven vaak aan dat de leerling op Maupertuus écht wordt gezien.

Lees meer:

Tijden

Schooltijden Basisschool

Maandag/dinsdag/donderdag: 9:00 uur – 15:00 uur
Woensdag/vrijdag: 9:00 uur – 13:00 uur

Schooltijden Middelbaar onderwijs

Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag: 9:10 uur – 15:00 uur
Vrijdag: 9:10 uur – 13:00 uur

Schoolvakanties

Wij houden de schoolvakanties van Midden-Nederland aan.

Brochure

In 2016 hebben we een algemene en informatieve folder gemaakt van de mogelijkheden van onze school.
Hebt u de folder niet of hebt u liever een digitale versie? Bekijkt u hem dan hieronder of download de folder als PDF bestand.

Kosten

Basisonderwijs € 21.300,--
Voortgezet onderwijs 1+2+Havo 3 € 23.800,-- + kosten boeken
Voortgezet onderwijs examen € 26.100,-- + kosten boeken / examenkosten
Maatwerk 1 + 2 € 25.500,-- + kosten boeken
Maatwerk 3 + 4 € 26.100,-- + kosten boeken/kosten IVIO’s/examenkosten
MBO 1 € 19.000,-- + kosten boeken
MBO 2 € 23.000,-- + kosten boeken

Paramedische zorg

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zijn de kosten van de paramedische behandelingen niet meer inbegrepen in het totale cursusgeld. Aangezien in het verleden niet alle leerlingen paramedische hulp kregen en ook de intensiteit van de behandelingen uiteen liep, is besloten deze kosten met ingang van het nieuwe cursusjaar los te koppelen. Eventuele behandelingen zullen alleen met toestemming van u als ouder worden opgestart. De paramedische zorg vindt plaats tijdens schooltijd, de lijntjes met het team van Maupertuus zijn kort.
Niet alle paramedici hebben contracten met de zorgverzekeraars. Dat betekent dat de vergoeding van de kosten afhankelijk is van uw verzekering en of u een natura – of restitutiepolis heeft. Hiervoor is in ieder geval een verwijzing van de huisarts nodig.

Leuke dingen doen

De periode op Maupertuus is voor de leerlingen een intensieve periode. De schoolwerkzaamheden stoppen niet altijd bij de laatste bel. Huiswerk wordt, zeker voor de ‘oudere’ leerlingen, als een noodzakelijke voorwaarde gezien om bepaalde basisvaardigheden aan te leren. Toch streven we ernaar huiswerk voor onze kinderen te beperken, aangezien concentratie en reistijd al veel inspanning van hen vergen. Er is echter ook volop aandacht voor ontspanning. Er zijn ruime sportfaciliteiten met een eigen gymzaal en sportveld. Vanzelfsprekend vinden er ook evenementen plaats als schoolreisjes, museumbezoek en sportdagen en zijn er de bekende vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, etc.

Geschiedenis

De initiatiefnemers van de school, drs. Reinier van Kuyk en drs. Rob Broeren, hebben een jarenlange ervaring op het gebied van onderzoek en begeleiding van kinderen met leerproblemen. De samenwerking met wijlen professor Bladergroen is voor de start van dit werk zeer belangrijk geweest. Nadien zijn ook andere visies en invalshoeken met betrekking tot het werken met kinderen met leerproblemen geïntegreerd in de werkwijze van Maupertuus. Wij willen ons blijven ontwikkelen in het bieden van passend onderwijs.

Alle Maupertuus-kinderen zijn ook ” onze kinderen” – Rob en Reinier

Alle Maupertuus-kinderen zijn ook ” onze kinderen” – Rob en Reinier

Er bleek een stijgende belangstelling voor de werkzaamheden, zowel van de zijde van ouders, als van andere (particuliere) scholen en collega’s. Dit heeft ertoe geleid dat de Remedial Teaching Organisatie Nederland is opgericht. Deze organisatie bestond uit ongeveer dertig deskundigen die zich fulltime of parttime bezighielden met onderzoek en begeleiding van kinderen met leerproblemen. Belangrijke andere activiteiten van de organisatie waren onder meer multidisciplinaire onderzoeken, brugklasonderzoeken, lezingen, schoolkeuzeadvies en cursussen.

Stichting Eagle Hill

In 1987 is besloten een particuliere school met zorgverbreding in de ruimste zin van het woord op te richten. De aanleiding voor de start van deze particuliere oplossing was tweeledig. Er was onvrede over de mogelijkheden om voor een bepaalde groep kinderen op een goede manier begeleiding te realiseren in het toenmalige onderwijssysteem in Nederland. Ten tweede bleek in Amerika een speciale school (Eagle Hill in Connecticut) de meest geschikte vorm van hulp te kunnen organiseren voor deze kinderen.

De particuliere basisschool Maupertuus startte in het schooljaar 1988/1989 te Bosch en Duin. De school bood plaats aan 24 kinderen. Er ontstond al snel een wachtlijst en het landhuis waarin de school gevestigd was, bood geen mogelijkheden tot verdere uitbreiding. Daarom werd er gezocht naar een nieuw onderkomen. In het schooljaar 1990/1991 werd dit gevonden: Huis Ter Wege, eveneens in Bosch en Duin. Vanwege de gestage groei, werd in 1993/1994 wederom verhuisd, ditmaal naar een groter pand aan de Biltseweg te Bosch en Duin. In 2001 werd aan middelbare scholieren de mogelijkheid geboden om onderwijs op maat te volgen in een apart gebouw in Bilthoven. De leerlingen worden daar opgeleid voor de staatsexamens vmbo, havo en vwo en er wordt samengewerkt met het voortgezet onderwijs in de omgeving.

Maupertuus was de naam van het eerste pand in Bosch en Duin. De naam Maupertuus, een verbastering van het Franse woord Maupertuis/Malpertuis, paste helemaal in het project. Maupertuus is het hol/kasteel van de slimme vos Reynaerde waar hij zijn kleine vosjes beschermde en opvoedde. Een andere betekenis zou ook zijn: een nauwe doorgang die niet zonder inspanning kan worden gepasseerd voordat je op een grote open vlakte komt. Zeer toepasselijk voor de kinderen van Maupertuus.

Driebergen

Sinds augustus 2006 is Maupertuus gevestigd aan de De Horstlaan te Driebergen. Deze laatste verhuizing had alles te maken met onze visie op onderwijs en het Amerikaanse gedachtegoed. We creëerden hier een campus met sport-, kook- en creatieve activiteiten waarmee kinderen een positieve kijk op hun eigen mogelijkheden ontwikkelen. Ook geeft de huidige behuizing meer ruimte, wat rust oplevert. Zo bieden we onze leerlingen de beste kans op persoonlijke en intellectuele ontwikkeling. Ons multidisciplinaire team van docenten staat elke dag voor hen klaar.

Huisvesting

Het pand waarin de particuliere school Maupertuus nu gevestigd is, kent een rijke historie. Voordat Maupertuus hier introk, was de sociale academie De Horst de bewoner. In 1962 kreeg architect ir. J. Jonkman van het bestuur van Kerk en Wereld de opdracht om een ontwerp te maken voor de academie. In de architectuur van het gebouw zijn kenmerken van de Bossche School terug te vinden: natuurlijke materialen, metselwerk, hout en kwartsiet. Het hart van het gebouw was de ‘kuil’, een ruime hal waar de entree op uitkwam en die in de roerige geschiedenis van de sociale academie intensief werd gebruikt voor alle soorten bijeenkomsten. De academie was een succes en het leerlingenaantal groeide zo hard dat er ruimten bijgebouwd moesten worden.

Huisvesting in Driebergen

In 1988 gaf het bestuur van De Horst Heleen Jonkman de opdracht om het ontwerp van haar vader uit te breiden met een nieuwe vleugel. Niet alleen het gebouw kreeg een nieuwe uitstraling, ook het terrein er omheen werd aangepakt en aangelegd als een landschapspark. In september 2005 werd hogeschool De Horst verkocht. Van de nieuwe eigenaar kreeg Heleen Jonkman de opdracht het gebouw aan te passen. Een gedeelte van het oorspronkelijke gebouw is gesloopt om plaats te maken voor een sportveld en de ‘kuil’ is verbouwd tot gymzaal. Het gebouw is nu ook voorzien van een prachtige keuken waar kooklessen met de kinderen plaatsvinden.

Het wat ‘stevige’ karakter van het gebouw is omgebogen naar een meer natuurlijk groen, passend in het landschap en beter aansluitend bij het ernaast gelegen landgoed van De Baak.

De Horst heeft een geschiedenis doorgemaakt van christelijke opleiding plus internaat tot geducht ‘links’ bolwerk. Veel kritische geesten hebben hier hun basis gevonden. Gedurende de laatste jaren was er veel betrokkenheid bij de derde wereld en werd met name ook gepoogd minderheden een entree op de arbeidsmarkt te verschaffen. In 2005 werd de sociale academie De Horst definitief opgenomen in de Hogeschool Utrecht hetgeen het einde van de periode Driebergen betekende. Hierdoor kreeg Maupertuus de mogelijkheid zich hier te vestigen. In augustus 2006 betrokken wij het pand en zo werd het dé plek voor onderwijs op maat.

Meldcode

Wij als Maupertuus krijgen vanwege onze betrokken ouders nauwelijks te maken met huiselijke excessen maar wettelijk zijn ook wij verplicht hier een procedure voor te hanteren, daarom maakt onze school gebruik van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Vanaf 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten in het onderwijs wettelijk verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De meldcode bevat een stappenplan, dat de beroepskracht stap voor stap door het proces leidt van signaleren tot aan het moment dat er eventueel een beslissing genomen wordt over het doen van een melding bij een officiële instantie. De stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe hij/zij, rekening houdend met het beroepsgeheim, op een verantwoorde en zorgvuldige wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Uiteraard streven wij er naar dat elke stap besproken wordt met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Bij ernstige situaties is het echter ook mogelijk om hiervan, in het belang van het kind, af te zien.

De gehele meldcode is bij de directie op te vragen.