Maupertuus is een particuliere school voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen en biedt sinds 1988 passend onderwijs op elk niveau

Op Maupertuus komen wij tegemoet aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, waar dat in het regulier of speciaal onderwijs onvoldoende is gebeurd of niet mogelijk was. Maupertuus kenmerkt zich door een grote flexibiliteit in de vorm en mate van de gekozen oplossingen in het belang van de leerling. Ouders en leerlingen geven vaak aan dat de leerling op Maupertuus écht wordt gezien.

Lees meer:

Tijden

Schooltijden Basisschool

Maandag/dinsdag/donderdag: 9:00 uur – 15:00 uur
Woensdag/vrijdag: 9:00 uur – 13:00 uur

Schooltijden Middelbaar onderwijs

Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag: 9:10 uur – 15:00 uur
Vrijdag: 9:10 uur – 13:00 uur

Schoolvakanties

Wij houden de schoolvakanties van Midden-Nederland aan.

Brochure

In 2016 hebben we een algemene en informatieve folder gemaakt van de mogelijkheden van onze school.
Hebt u de folder niet of hebt u liever een digitale versie? Bekijkt u hem dan hieronder of download de folder als PDF bestand.

Jaarlijkse bijdrage*

Basisonderwijs € 23.000,-- **
Hoogbegaafde groep € 24.000,-- **
Voortgezet onderwijs 1 + 2 + Havo 3 € 25.500,-- + kosten boeken
Voortgezet onderwijs examen vmbo tl 3+4, havo 4+5 € 27.600,-- + kosten boeken / examenkosten
Voortgezet onderwijs examen vwo 5+6 € 27.900,-- + kosten boeken / examenkosten
Maatwerk 1 + 2 € 26.900,-- + kosten boeken
Maatwerk 3 + 4 € 27.600,-- + kosten boeken/kosten IVIO’s/examenkosten
MBO 1 € 23.000,-- + kosten boeken/examenkosten
MBO 2 € 24.500,-- + kosten boeken/examenkosten

* Deze bijdragen gelden voor het schooljaar 2022-2023.
** De vermelde tarieven zijn inclusief de materialen die we op school gebruiken. Sommige specifieke leerlinggebonden hulpmiddelen zijn daarvan uitgezonderd.

In tegenstelling tot veel andere particuliere scholen hanteert Maupertuus een all-in tarief. Dit houdt in dat de intensieve zorg en begeleiding die door ons team van docenten, psychologen en orthopedagogen geboden worden, bij de jaarbijdrage inbegrepen is. De jaarlijkse bijdrage bestaat dus uit onderwijs- en zorgkosten.

Goed om te weten: paramedische zorg is niet inbegrepen. Dat komt omdat niet ieder kind op Maupertuus hier gebruik van maakt. Voor meer informatie over vergoeding van paramedische begeleiding lees hier.

Bij aanmelding van meerdere kinderen uit één gezin geldt een korting van 5% op het schoolgeld van het jongste kind.

Bij tussentijdse instroom hanteren wij de volgende percentages:

  • Bij instroom tot en met 31 december betaalt u de volledige jaarlijkse bijdrage.
  • Vanaf 1 januari tot en met 30 april krijgt u 10% korting per maand.
  • Vanaf 1 mei tot en met het eind van het schooljaar betaalt u 50% van de jaarlijkse bijdrage.

 

Op Maupertuus is elke leerling welkom. Helaas is dat door de ouderbijdrage niet altijd mogelijk. Er zijn mogelijkheden om de volgende stichtingen aan te schrijven om een ondersteuning aan te vragen in de ouderbijdrage.

https://stichtingreynaerde.nl

Stichting van Oosterom Onderwijsfonds – HOME

Bij meerdere jaren op Maupertuus, omdat andere vormen van onderwijs of zorg niet passend zijn, kijkt Maupertuus mee wat zij kan betekenen in de vorm van een korting.

Aanmelding

Instromen is bij Maupertuus gedurende het gehele schooljaar mogelijk. Overweegt u een aanmelding? Maakt u dan gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek. Dat geeft u en ons de mogelijkheid om te onderzoeken wat Maupertuus voor uw kind kan betekenen.

Heeft u na dit gesprek het idee dat uw kind zou kunnen profiteren van ons aanbod? Dan is het inplannen van één of meerdere ‘snuffeldagen’ de vervolgstap. Uw kind loopt dan mee in de klas die past bij zijn/haar leeftijd en ontwikkelingsniveau. Na deze snuffelperiode sluiten we met u het traject af en besluiten gezamenlijk of er ‘groen licht’ is voor aanmelding op onze school.

Aanbod

Open dag

Waar andere scholen vaak open dagen organiseren voor belangstellende ouders en kinderen, kiest Maupertuus voor een individuele kennismaking in de vorm van een oriëntatiegesprek. Het voordeel hiervan is dat we goed kunnen inzoomen op de behoeften van uw kind en zijn of haar verhaal. Ook biedt het ons de mogelijkheid om u als ouder van gerichte informatie kunnen voorzien. Tijdens de vrijblijvende afspraak is er ruim de tijd om vragen te beantwoorden en geven wij u met plezier een rondleiding door onze school.

Klik hier om een afspraak te maken

Leuke dingen doen

De periode op Maupertuus is voor de leerlingen een intensieve periode. De schoolwerkzaamheden stoppen niet altijd bij de laatste bel. Huiswerk wordt, zeker voor de ‘oudere’ leerlingen, als een noodzakelijke voorwaarde gezien om bepaalde basisvaardigheden aan te leren. Toch streven we ernaar huiswerk voor onze kinderen te beperken, aangezien concentratie en reistijd al veel inspanning van hen vergen. Er is echter ook volop aandacht voor ontspanning. Er zijn ruime sportfaciliteiten met een eigen gymzaal en sportveld. Vanzelfsprekend vinden er ook evenementen plaats als schoolreisjes, museumbezoek en sportdagen en zijn er de bekende vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, etc.

Geschiedenis Stichting Eagle Hill

In 1987 is besloten een particuliere school met zorgverbreding in de ruimste zin van het woord op te richten. De aanleiding voor de start van deze particuliere oplossing was tweeledig. Er was onvrede over de mogelijkheden om voor een bepaalde groep kinderen op een goede manier begeleiding te realiseren in het toenmalige onderwijssysteem in Nederland. Ten tweede bleek in Amerika een speciale school (Eagle Hill in Connecticut) de meest geschikte vorm van hulp te kunnen organiseren voor deze kinderen.

De particuliere basisschool Maupertuus startte in het schooljaar 1988/1989 te Bosch en Duin. De school bood plaats aan 24 kinderen. Er ontstond al snel een wachtlijst en het landhuis waarin de school gevestigd was, bood geen mogelijkheden tot verdere uitbreiding. Daarom werd er gezocht naar een nieuw onderkomen. In het schooljaar 1990/1991 werd dit gevonden: Huis Ter Wege, eveneens in Bosch en Duin. Vanwege de gestage groei, werd in 1993/1994 wederom verhuisd, ditmaal naar een groter pand aan de Biltseweg te Bosch en Duin. In 2001 werd aan middelbare scholieren de mogelijkheid geboden om onderwijs op maat te volgen in een apart gebouw in Bilthoven. De leerlingen worden daar opgeleid voor de staatsexamens vmbo, havo en vwo en er wordt samengewerkt met het voortgezet onderwijs in de omgeving.

Maupertuus was de naam van het eerste pand in Bosch en Duin. De naam Maupertuus, een verbastering van het Franse woord Maupertuis/Malpertuis, paste helemaal in het project. Maupertuus is het hol/kasteel van de slimme vos Reynaerde waar hij zijn kleine vosjes beschermde en opvoedde. Een andere betekenis zou ook zijn: een nauwe doorgang die niet zonder inspanning kan worden gepasseerd voordat je op een grote open vlakte komt. Zeer toepasselijk voor de kinderen van Maupertuus.

Driebergen

Sinds augustus 2006 is Maupertuus gevestigd aan de De Horstlaan te Driebergen. Deze laatste verhuizing had alles te maken met onze visie op onderwijs en het Amerikaanse gedachtegoed. We creëerden hier een campus met sport-, kook- en creatieve activiteiten waarmee kinderen een positieve kijk op hun eigen mogelijkheden ontwikkelen. Ook geeft de huidige behuizing meer ruimte, wat rust oplevert. Zo bieden we onze leerlingen de beste kans op persoonlijke en intellectuele ontwikkeling. Ons multidisciplinaire team van docenten en psychologen/ pedagogen staat elke dag voor hen klaar.

Locatie

Onze school is centraal gelegen in Nederland en is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Een deel van onze leerlingen komt uit de regio, maar vanwege onze unieke positie op het gebied van onderwijs heeft Maupertuus ook een landelijke functie.

Het schoolgebouw is prachtig gelegen in het groen. We beschikken over een grote buitenruimte met sportveld. In het gebouw bevinden zich o.a. een gymzaal, collegezaal en keuken. De lokalen zijn ruim opgezet en gezellig ingericht.

Meldcode

Wij als Maupertuus krijgen vanwege onze betrokken ouders nauwelijks te maken met huiselijke excessen maar wettelijk zijn ook wij verplicht hier een procedure voor te hanteren, daarom maakt onze school gebruik van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Vanaf 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten in het onderwijs wettelijk verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De meldcode bevat een stappenplan, dat de beroepskracht stap voor stap door het proces leidt van signaleren tot aan het moment dat er eventueel een beslissing genomen wordt over het doen van een melding bij een officiële instantie. De stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe hij/zij, rekening houdend met het beroepsgeheim, op een verantwoorde en zorgvuldige wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Uiteraard streven wij er naar dat elke stap besproken wordt met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Bij ernstige situaties is het echter ook mogelijk om hiervan, in het belang van het kind, af te zien.

De gehele meldcode is bij de directie op te vragen.