Maupertuus is een particuliere school voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen en biedt sinds 1988 passend onderwijs op elk niveau

Op Maupertuus komen wij tegemoet aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, waar dat in het regulier of speciaal onderwijs onvoldoende is gebeurd of niet mogelijk was. Maupertuus kenmerkt zich door een grote flexibiliteit in de vorm en mate van de gekozen oplossingen in het belang van de leerling. Ouders en leerlingen geven vaak aan dat de leerling op Maupertuus écht wordt gezien.

Lees meer:

Tijden

Schooltijden Basisschool

Maandag/dinsdag/donderdag: 9:00 uur – 15:00 uur
Woensdag/vrijdag: 9:00 uur – 13:00 uur

Schooltijden Middelbaar onderwijs

Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag: 9:10 uur – 15:00 uur
Vrijdag: 9:10 uur – 13:00 uur

Schoolvakanties

Wij houden de schoolvakanties van Midden-Nederland aan.

Brochure

In 2016 hebben we een algemene en informatieve folder gemaakt van de mogelijkheden van onze school.
Hebt u de folder niet of hebt u liever een digitale versie? Bekijkt u hem dan hieronder of download de folder als PDF bestand.

Raad van Toezicht

Op Maupertuus hebben we een Raad van Toezicht. Deze Raad bestaat uit drie externe leden. Zij hebben een toezichthoudende rol wat betekent dat zij de directie/bestuur bijstaan op strategische vraagstukken en een klankbord zijn voor vraagstukken waar directie/bestuur graag over wil sparren. Bovendien zijn zij ook de werkgever van de directeuren. In onze statuten staat dat een RvT-lid gedurende een periode van 4 jaar zitting heeft. De Raad van Toezicht is bereikbaar via rvt@maupertuus-driebergen.nl.

Zij stellen zich graag aan u voor:

Heleen Kouwenhoven, woonachtig in Krimpen aan de Lek, is een bevlogen docent aan de Haagse Hogeschool met een bedrijfseconomische achtergrond en een rijke ervaring in financiën, coaching en verandermanagement. Heleen is gepassioneerd over het stimuleren van mensen en het verbeteren van organisaties. Ze heeft zich bij de RVT van Maupertuus gevoegd om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van de school, zodat nog meer leerlingen de unieke onderwijs- en zorgbenadering van Maupertuus kunnen ervaren.

Startdatum RvT: april 2023

Erwin Hollestelle, woonachtig op de Utrechtse Heuvelrug, studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en werkt sinds 2005 als zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager. Hij helpt voornamelijk organisaties in de zakelijke dienstverlening, techniek, zorg en onderwijs met transitie- en ontwikkelvraagstukken. Als vader van twee volwassen kinderen voelt Erwin een sterke betrokkenheid bij onderwijs en de maatschappelijke waarde ervan. Hij is vereerd een bijdrage te kunnen leveren aan Maupertuus als lid van de Raad van Toezicht.

Startdatum RvT: juni 2022

Astrid de Groot – de Meijer, woonachtig op de Utrechtse Heuvelrug en moeder van drie, is sinds 2001 zelfstandig adviseur. Zij ondersteunt directies en bestuurders – voornamelijk in de zorg- bij vraagstukken over positionering, innovatie en organisatietransformaties. Astrid heeft ervaren hoe essentieel het is dat onderwijs aansluit bij de talenten van jongeren. Ze waardeert Maupertuus vanwege de persoonlijke aanpak en kleinschaligheid.  Zij is altijd betrokken geweest bij de scholen van haar dochters in diverse rollen. Bij Maupertuus zet ze zich nu graag in om bestuurders vanuit haar toezichthoudende rol te ondersteunen en inspireren bij strategische vraagstukken.

Startdatum RvT: juni 2023

Jaarlijkse bijdrage*

Hieronder is de vastgestelde jaarlijkse bijdrage voor het schooljaar 2023 – 2024 vermeld:

Basisonderwijs € 24.380,- **
Hoogbegaafde groep € 25.440,- **
Voortgezet onderwijs 1 + 2 + Havo 3 € 27.030,- + kosten boeken
VO examen VMBO + HAVO € 29.574,- + kosten boeken / examenkosten
VO examen VWO € 29.574,- + kosten boeken / examenkosten
Maatwerk 1 + 2 € 28.514,- + kosten boeken
Maatwerk 3 + 4 € 28.514,- + kosten boeken/kosten IVIO’s/examenkosten
MBO 1 € 25.900,- + kosten boeken/examenkosten
MBO 2 € 25.900,- + kosten boeken/examenkosten

* Deze bijdragen gelden voor het schooljaar 2023-2024.
** De vermelde tarieven zijn inclusief de materialen die we op school gebruiken. Sommige specifieke leerlinggebonden hulpmiddelen zijn daarvan uitgezonderd.

In tegenstelling tot veel andere particuliere scholen hanteert Maupertuus een all-in tarief. Dit houdt in dat de intensieve zorg en begeleiding die door ons team van docenten, psychologen en orthopedagogen geboden worden, bij de jaarbijdrage inbegrepen is. De jaarlijkse bijdrage bestaat dus uit onderwijs- en zorgkosten.

Goed om te weten: paramedische zorg is niet inbegrepen. Dat komt omdat niet ieder kind op Maupertuus hier gebruik van maakt. Voor meer informatie over vergoeding van paramedische begeleiding lees hier.

Bij aanmelding van meerdere kinderen uit één gezin geldt een korting van 5% op het schoolgeld van het jongste kind.

Op Maupertuus is elke leerling welkom. Helaas is dat door de ouderbijdrage niet altijd mogelijk. Er zijn mogelijkheden om de volgende stichtingen aan te schrijven om een ondersteuning aan te vragen in de ouderbijdrage.

https://stichtingreynaerde.nl

Stichting van Oosterom Onderwijsfonds – HOME

Bij meerdere jaren op Maupertuus, omdat andere vormen van onderwijs of zorg niet passend zijn, kijkt Maupertuus mee wat zij kan betekenen in de vorm van een korting.

Agenda

4 september 2023:                                Inloopavond basisonderwijs, basis-kader en mbo
11 september 2023:                                Inloopavond vo: tl, havo, vwo
16 – 20 oktober 2023:                            Herfstvakantie:
5 december 2023:                                 Sinterklaas: leerlingen 12:00 uit
22 december 2023:                              Studiedag, leerlingen vrij
25 december 2023-5 januari 2024: Kerstvakantie
19 – 23 februari 2024:                          Voorjaarsvakantie
29 maart – 1 april 2024:                      Goede Vrijdag en Pasen
22 april – 3 mei 2024:                          Meivakantie vo
29 april – 10 mei: 2024:                       Meivakantie bo
9 en 10 mei 2024:                                  Hemelvaart
20 mei 2024:                                         Tweede Pinksterdag
10 juni 2024:                                           Studiedag, leerlingen vrij
10 juli 2024:                                             Laatste schooldag en eindborrel

Open dag

Waar andere scholen vaak open dagen organiseren voor belangstellende ouders en kinderen, kiest Maupertuus voor een individuele kennismaking in de vorm van een oriëntatiegesprek. Het voordeel hiervan is dat we goed kunnen inzoomen op de behoeften van uw kind en zijn of haar verhaal. Ook biedt het ons de mogelijkheid om u als ouder van gerichte informatie kunnen voorzien. Tijdens de vrijblijvende afspraak is er ruim de tijd om vragen te beantwoorden en geven wij u met plezier een rondleiding door onze school.

Klik hier om een afspraak te maken

Leuke dingen doen

De periode op Maupertuus is voor de leerlingen een intensieve periode. De schoolwerkzaamheden stoppen niet altijd bij de laatste bel. Huiswerk wordt, zeker voor de ‘oudere’ leerlingen, als een noodzakelijke voorwaarde gezien om bepaalde basisvaardigheden aan te leren. Toch streven we ernaar huiswerk voor onze kinderen te beperken, aangezien concentratie en reistijd al veel inspanning van hen vergen. Er is echter ook volop aandacht voor ontspanning. Er zijn ruime sportfaciliteiten met een eigen gymzaal en sportveld. Vanzelfsprekend vinden er ook evenementen plaats als schoolreisjes, museumbezoek en sportdagen en zijn er de bekende vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, etc.

Geschiedenis Stichting Eagle Hill

In 1987 is besloten een particuliere school met zorgverbreding in de ruimste zin van het woord op te richten. De aanleiding voor de start van deze particuliere oplossing was tweeledig. Er was onvrede over de mogelijkheden om voor een bepaalde groep kinderen op een goede manier begeleiding te realiseren in het toenmalige onderwijssysteem in Nederland. Ten tweede bleek in Amerika een speciale school (Eagle Hill in Connecticut) de meest geschikte vorm van hulp te kunnen organiseren voor deze kinderen.

De particuliere basisschool Maupertuus startte in het schooljaar 1988/1989 te Bosch en Duin. De school bood plaats aan 24 kinderen. Er ontstond al snel een wachtlijst en het landhuis waarin de school gevestigd was, bood geen mogelijkheden tot verdere uitbreiding. Daarom werd er gezocht naar een nieuw onderkomen. In het schooljaar 1990/1991 werd dit gevonden: Huis Ter Wege, eveneens in Bosch en Duin. Vanwege de gestage groei, werd in 1993/1994 wederom verhuisd, ditmaal naar een groter pand aan de Biltseweg te Bosch en Duin. In 2001 werd aan middelbare scholieren de mogelijkheid geboden om onderwijs op maat te volgen in een apart gebouw in Bilthoven. De leerlingen worden daar opgeleid voor de staatsexamens vmbo, havo en vwo en er wordt samengewerkt met het voortgezet onderwijs in de omgeving.

Maupertuus was de naam van het eerste pand in Bosch en Duin. De naam Maupertuus, een verbastering van het Franse woord Maupertuis/Malpertuis, paste helemaal in het project. Maupertuus is het hol/kasteel van de slimme vos Reynaerde waar hij zijn kleine vosjes beschermde en opvoedde. Een andere betekenis zou ook zijn: een nauwe doorgang die niet zonder inspanning kan worden gepasseerd voordat je op een grote open vlakte komt. Zeer toepasselijk voor de kinderen van Maupertuus.

Driebergen

Sinds augustus 2006 is Maupertuus gevestigd aan de De Horstlaan te Driebergen. Deze laatste verhuizing had alles te maken met onze visie op onderwijs en het Amerikaanse gedachtegoed. We creëerden hier een campus met sport-, kook- en creatieve activiteiten waarmee kinderen een positieve kijk op hun eigen mogelijkheden ontwikkelen. Ook geeft de huidige behuizing meer ruimte, wat rust oplevert. Zo bieden we onze leerlingen de beste kans op persoonlijke en intellectuele ontwikkeling. Ons multidisciplinaire team van docenten en psychologen/ pedagogen staat elke dag voor hen klaar.

Locatie

Onze school is centraal gelegen in Nederland en is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Een deel van onze leerlingen komt uit de regio, maar vanwege onze unieke positie op het gebied van onderwijs heeft Maupertuus ook een landelijke functie.

Het schoolgebouw is prachtig gelegen in het groen. We beschikken over een grote buitenruimte met sportveld. In het gebouw bevinden zich o.a. een gymzaal, collegezaal en keuken. De lokalen zijn ruim opgezet en gezellig ingericht.

Meldcode

Wij als Maupertuus krijgen vanwege onze betrokken ouders nauwelijks te maken met huiselijke excessen maar wettelijk zijn ook wij verplicht hier een procedure voor te hanteren, daarom maakt onze school gebruik van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Vanaf 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten in het onderwijs wettelijk verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De meldcode bevat een stappenplan, dat de beroepskracht stap voor stap door het proces leidt van signaleren tot aan het moment dat er eventueel een beslissing genomen wordt over het doen van een melding bij een officiële instantie. De stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe hij/zij, rekening houdend met het beroepsgeheim, op een verantwoorde en zorgvuldige wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Uiteraard streven wij er naar dat elke stap besproken wordt met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Bij ernstige situaties is het echter ook mogelijk om hiervan, in het belang van het kind, af te zien.

De gehele meldcode is bij de directie op te vragen.