Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met ‘Maupertussen’: een tussenjaar voor hoogbegaafde kinderen die de basisschool hebben afgerond, maar nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs.

Voor wie is Maupertussen bedoeld?

Voor sommige kinderen biedt de basisschool niet meer voldoende uitdaging, maar is de overstap naar de middelbare school nog te groot. Maupertussen is speciaal ontwikkeld voor deze kinderen. Zij horen qua intelligentie thuis op het VWO, maar beheersen nog niet alle vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Dit komt vaak doordat de lesstof op de basisschool niet uitdagend genoeg is geweest. Hierdoor presteren hoogbegaafde leerlingen onder hun niveau of krijgen niet het schooladvies dat past bij hun mogelijkheden. Of ze lopen op de middelbare school vast en ontwikkelen faalangst. Ook kan het gaan om leerlingen die alle (verrijkings)stof al hebben doorlopen, maar sociaal-emotioneel nog niet klaar zijn om naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Persoonlijke groei en ‘leren leren’

In ons tussenjaar helpen we de leerlingen om toe te groeien naar de middelbare school, zodat ze die met plezier en succes kunnen doorlopen. We richten we ons op het stimuleren van zowel schoolse vaardigheden als de sociaal-emotionele ontwikkeling:

  • Versterken van executieve functies (plannen, organiseren, leergerichtheid)
  • Wegwerken van kennishiaten op het gebied van taal en rekenen.
  • Ontwikkelen van studievaardigheden, bv. automatiseren.
  • Werken aan zelfvertrouwen en een stevige basis.
  • Leren samenwerken.
  • Ontwikkelen van doorzettingsvermogen en een groei mindset.
  • Leren omgaan met weerstand en teleurstellingen.
  • Meer zicht krijgen op de eigen sterke kanten en ontwikkelpunten.
  • Vergroten van weerbaarheid en zelfredzaamheid.

Gevarieerd en uitdagend lesprogramma

Het lesprogramma is zo opgezet dat er zo min mogelijk overlap is met lesstof van de basisschool en van de brugklas. Naast basisvakken als wiskunde, Engels en Nederlands wordt er ook aandacht besteed aan vakken als creatieve vorming, filosofie, programmeren en wetenschap. De executieve functies en zelfredzaamheid worden aangesproken binnen alle lessen, maar hebben ook als apart vak een plek in het programma. Daarnaast werken we veel aan interessante projecten, waarin de leerlingen belangrijke vaardigheden kunnen ontwikkelen.

De leerlingen volgen onderwijs in een kleine klas van maximaal 8 kinderen. Wij hanteren vaste schooltijden van 9:00 tot 15:00. Huiswerk wordt zo veel mogelijk op school gemaakt in de daarvoor bestemde huiswerkuren. Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen vrij.

Intensieve begeleiding

Naast intensieve begeleiding door de mentor heeft iedere leerling zijn eigen psycholoog of pedagoog, die wekelijks een-op-een begeleiding biedt. Een deel van de lessen wordt door de mentor verzorgd. Zo kan de mentor de ontwikkeling van de individuele leerlingen goed volgen. Daarnaast zijn verschillende vakleerkrachten betrokken, zodat de leerlingen wennen aan het systeem van het voortgezet onderwijs. Bij de start van het schooljaar maakt de begeleidend psycholoog, in samenspraak met de leerling, ouders en mentor een ontwikkelingsplan met doelstellingen. We houden de lijntjes met ouders graag kort en hebben daarom regelmatig contact met hen.

Toelating en aanmelding

Het tussenjaar is bedoeld voor leerlingen met een aantoonbaar VWO+-niveau, zoals blijkt uit schooladvies, intelligentieonderzoek, deelname aan een plusklas/hoogbegaafdheidsonderwijs of versnelling binnen de basisschool. We richten ons met name op kinderen bij wie het lesaanbod op de basisschool onvoldoende heeft aangesloten bij mogelijkheden. Met elke leerling en zijn of haar ouders voeren we graag een intakegesprek om samen te kijken of Maupertuus de beste plek voor de leerling is.

Na de start van het schooljaar is er pas weer instroom van nieuwe leerlingen mogelijk na de herfstvakantie. Zo krijgt het groepsproces in de klas de eerste schoolweken de ruimte om zich goed te ontwikkelen.

“Onze zoon gaat sinds dit schooljaar naar Maupertussen en wij zien hem daar enorm van opbloeien. Hij wordt echt gezien, mag zichzelf zijn en in alle veiligheid werken aan zijn vaardigheden. Zijn zelfvertrouwen, emotionele stabiliteit en plezier in leren hebben een enorme boost gekregen. Wij zijn erg blij deze geweldige en snelle ontwikkeling te zien, nadat hij binnen het reguliere onderwijs was uitgevallen”

Anne, moeder

Heeft u vragen over het tussenjaar of overweegt u een aanmelding, neem dan gerust contact met ons op.