Aanvullende ondersteuning door de paramedici

Maupertuus biedt meer dan onderwijs en beschikt over een multidisciplinair zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit logopedisten, een ergotherapeut en een fysiotherapeut. De zorg wordt verweven in het dagprogramma en vindt onder schooltijd plaats. De paramedici hebben regelmatig onderling overleg , met de leerkracht en de pedagoog. Twee keer per jaar schrijven zij een verslag over hun bevindingen, de ouders krijgen op de ouderavonden de gelegenheid met hen in gesprek te gaan.

Logopedie

Onze logopedisten behandelen communicatiestoornissen op het gebied van taal, stem, spraak, gehoor en slikken. Ze herstellen, ontwikkelen en onderhouden het communicatieve vermogen van de leerlingen van zowel de basisschool als middelbare school leerlingen. Hierbij gaat het om schriftelijke en/of mondelinge communicatie. Logopedie richt zich onder andere op de auditieve vaardigheden, de spraak-taalontwikkeling, lezen en spelling. Naast het behandelen van communicatiemoeilijkheden(door bijvoorbeeld dyslexie) doen de logopedisten preventief een screening om eventuele struikelblokken vroegtijdig op te sporen. Daarnaast vindt er bij een indicatie, genormeerd logopedisch onderzoek plaats waarna een behandeling gestart wordt. Soms is alleen een advies voldoende.

logopediepraktijkvanvondelen.nl

Ergotherapie

De ergotherapeut heeft als doel de kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten handelen in hun dagelijkse leven. De ergotherapeutische behandeling kan zich richten op het schoolse functioneren of op de zelfredzaamheid van een kind in zijn omgeving.
Spelenderwijs ontwikkelt een kind de motoriek van zijn handen. Soms gaat deze ontwikkeling niet vanzelf; het kind heeft moeite om zijn handen en vingers in te zetten en wordt daardoor belemmerd in fijn motorische taken. Dit kan ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met spelletjes als bouwen met Lego, kralen rijgen, kleuren en knutselen, maar ook met praktische taken als veters strikken en het hanteren van bestek. Binnen het onderwijs kan dit ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met bijvoorbeeld de kleutervaardigheden (kleuren,tekenen,plakken, knippen, vouwen), het schrijven of het omkleden tijdens gym.
De ergotherapeut stimuleert de kinderen in hun fijn motorische ontwikkeling. Met spelletjes en knutselactiviteiten worden de fijn motorische basisvaardigheden getraind. Bij schrijfproblemen wordt gewerkt aan de schrijfvoorwaarden en wordt een gerichte schrijftraining gegeven. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan een goede zithouding, zodat een kind zich vrij en ontspannen kan bewegen. De dagelijkse activiteiten, zoals brood smeren of veters strikken worden in de praktijk getraind.
Naast behandeling en advisering op motorisch vlak, zijn het planmatig handelen en de ruimtelijke oriëntatie ook belangrijke aandachtsgebieden binnen de ergotherapie.
Wanneer een kind problemen heeft met het verwerken van zintuiglijke prikkels (bijvoorbeeld snel afgeleid door geluiden, constant in beweging zijn of het weigeren om met materiaal als zand te spelen), kan de ergotherapeut op dit gebied advies en/of behandeling geven.

ergotherapieverheesen.nl

Fysiotherapie

Nadat een kind op onze school aangemeld is, gaan we door middel van een screening na of er een indicatie is voor fysiotherapie. Mocht deze er zijn dan proberen we ons met gestandaardiseerde tests een volledig beeld te vormen van het motorisch niveau van het kind of het probleem. Hierbij kijken we niet alleen naar de uitslagen van de test maar ook naar houding, soepelheid in bewegen en het gedrag van het kind in een groep. Indien nodig zal, in samenspraak met ouders, informatie bij de huisarts, specialist of andere betrokkenen worden opgevraagd. Als we een goed beeld hebben gekregen, stellen we een behandelplan op. Hierbij is het belangrijkste dat we zo gericht mogelijk aan de slag gaan. Het doel is het kind weer vrolijk en met veel plezier te laten bewegen en deel te laten nemen aan het sociale leven. Het kan dus zijn dat we ons richten op de vaardigheden zoals die in een klas nodig zijn maar ook op de vaardigheden die nodig zijn bij het sporten, gymmen of het spelen op het plein. De ervaring leert ons dat, wanneer een kind beter in zijn vel zit, het algehele prestatie-niveau verbetert. Naast de individuele behandelingen houden we ons ook bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook hierbij is de fysiotherapeut nauw betrokken. Door middel van sport en spel proberen we kinderen te leren met elkaar om te gaan. Hierbij komen aspecten aan bod als luisteren naar elkaar, leren leiding te nemen, samen te werken en voor jezelf op te komen. Deze vaardigheden zijn erg belangrijk om goed en sociaal met elkaar te kunnen omgaan.

alphafysiotherapie.nl