Leerproblemen zijn de basis van het bestaan van Maupertuus. Wij noemen de school vaak een ‘gemengd bedrijf’ omdat veel aspecten van leerproblemen een connectie hebben met een achterliggende problematiek. Op Maupertuus proberen we multidisciplinair alles in te zetten om het kind beter uit te rusten voor het overwinnen van de hindernissen die het ondervindt binnen het onderwijs. Veel extra zorg is ons belangrijkste kenmerk.

Lees meer over leerproblemen:

Faalangst

Faalangst is een vorm van angst, die samenhangt met het leveren van prestaties. Faalangst levert veel stress op en kan je leven behoorlijk beïnvloeden. Je kunt faalangst indelen in drie categorieën, die elkaar kunnen overlappen.

  • Cognitief: je minder intelligent voelen dan je eigenlijk bent, jezelf onderschatten, dichtklappen bij toetsen, testen, spreekbeurten en presentaties, niet goed meer kunnen denken en concentreren, niet meer bij kennis kunnen komen die toch echt ergens in je hoofd moet zitten, door de spanning minder informatie opnemen, uitstelgedrag bij huiswerk en lastige opdrachten.
  • Sociaal: angst om afgewezen te worden door andere mensen, niet voor jezelf op durven komen, geen nee durven zeggen, je niet op je gemak voelen in gezelschap, niet makkelijk contact maken, jezelf presenteren, door de spanning jezelf anders voordoen dan je bent of andere dingen zeggen dan je wilt, pestproblemen, enz.
  • Motorisch: angst om onhandig te zijn bij fysieke handelingen zoals sporten, dansen, spelen, klimmen en stoeien, tekenen, techniek, klusjes in huis, creatieve dingen, angst om geblesseerd te raken, met je houding geen raad weten, je onhandig voelen in je lijf.

Een beetje spanning tijdens het moeten leveren van prestaties is goed. Het maakt je alert en het prikkelt je om een goede prestatie neer te zetten. Bij kinderen met faalangst loopt de spanning zo hoog op, dat het niet meer in hun voordeel werkt. Kinderen met faalangst kunnen bij sommige bezigheden het gevoel hebben een prestatie te moeten neerzetten, terwijl het voor een ander een leuke ontspanning is. Bijvoorbeeld tijdens sporten of dansen. De spanning heeft niet veel te maken met het feit of je ergens goed in bent. Veel meer met hoe je erover denkt. Faalangst is een irreële angst, die wel heel reëel aanvoelt. Zo reëel dat kinderen er echt ziek van kunnen worden en er allerlei spanningsklachten van kunnen krijgen. Faalangst komt op alle leeftijden voor, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. Als je niets aan die spanning doet, kun je op den duur allerlei klachten ontwikkelen, waarvan je soms niet meer weet waar het vandaan komt.

Dyslexie

Bij een kind met dyslexie gaan het lezen en spellen veel moeizamer dan op basis van zijn of haar intelligentie verwacht mag worden. Kinderen met dyslexie gaan ondanks gericht en veel oefenen vrijwel niet vooruit. Het is echt een technisch leesprobleem en geen probleem op het gebied van begrijpend lezen, al kan het wel belemmerend werken bij begrijpend lezen.

Kenmerken

Voor kinderen met dyslexie is vlot lezen, spellen en schrijven een hele opgave. De meeste kinderen met eenleesprobleem investeren veel tijd en energie in het leren beheersen van de Nederlandse taal. Dit levert helaas niet altijd het gewenste resultaat op. In hun omgeving zien kinderen met dyslexie dat hun leeftijdgenoten, of zelfs jongere broertjes of zusjes, vaak minder problemen hebben met de schriftelijke taal. Dit kan leiden tot onzekerheid, demotivatie en frustratie. In de maatschappij worden deze kinderen hier extra vaak mee geconfronteerd omdat het geschreven woord nu eenmaal een belangrijke rol inneemt. Het is daarom van belang om dyslexie vroegtijdig te signaleren bij een leerling. Hoe eerder het kind passend onderwijs krijgt aangeboden, hoe groter de kans dat het kind de juiste basis legt voor zijn of haar verdere schoolontwikkeling.

Dyslexiebegeleiding op Maupertuus

Kinderen met dyslexie hebben veel baat bij een goede begeleiding. Maupertuus biedt onderwijs en begeleiding onder één dak. Dankzij onze kleine klassen kunnen de leerkrachten het kind alle aandacht en persoonlijke begeleiding geven die het nodig heeft. De talenten van onze leerlingen worden hier benadrukt waardoor er een positieve, optimistische sfeer heerst. Dat is precies datgene waar kinderen met dyslexie behoefte aan hebben. Een helpende hand, veel geduld en een positieve benadering stimuleren een kind om er toch weer voor te gaan. Zodra ze merken dat hun vaardigheden op het gebied van lezen en spellen toenemen, komt dit ten goede aan het zelfvertrouwen.

Dyslexie en hulpmiddelen

Helaas is dyslexie niet te genezen. Behandeling kan het leesprobleem niet oplossen maar het kan de leerling wel helpen met dyslexie om te gaan. Naast het kijken naar de sterke kanten van het kind, wordt er gekeken waar het kind gemotiveerd van raakt en welke middelen bij een kind passen. Op Maupertuus krijgt een leerling met dyslexie altijd extra tijd bij klassikaal werk en bij toetsen of overhoringen. Ook wordt er altijd rekening gehouden met cijferdifferentiatie voor inhoud en spelling, er zijn aanpassingen van het materiaal (minder informatie op een blaadje, vergroten lettertype) en de leerlingen mogen gebruikmaken van regelkaarten en spellingslijsten. Op de basisschool wordt zo lang mogelijk geoefend om het lees- en spellingsniveau omhoog te krijgen. Daarnaast werken de kinderen veel op computers. In de bovenbouw en in het Voortgezet onderwijs kunnen de leerlingen met dyslexie steeds meer gebruik gaan maken van een eigen laptop met daarop het software programma Kurtzweil. Andere kinderen vinden een Daisy speler, waarbij de tekst voor een kind wordt voorgelezen, prettiger om mee te werken. Bovenstaande hulpmiddelen kunnen ook worden ingezet tijdens het schriftelijk examen.

Concentratieproblemen

Onderwijs op maat bij concentratieproblemen

Voor kinderen met concentratieproblemen kan het reguliere onderwijs een uitdaging zijn. Zeker aangezien deze problemen vaak samengaan met leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie. Op Maupertuus zijn veel kinderen met aandachts- en concentratieproblemen, met of zonder diagnose ADHD of ADD. Kinderen met ADHD hebben concentratieproblemen, kunnen lastig stil blijven zitten, zijn impulsief en vinden het moeilijk nieuwe en complexe informatie te verwerken. Kinderen met ADD vertonen grotendeels dezelfde symptomen, met één belangrijk verschil: ze zijn niet hyperactief. Deze kinderen komen hierdoor eerder verstrooid en dromerig over. De kenmerken van AD(H)D blijven niet constant hetzelfde. Dit, en het feit dat geen enkel kind met AD(H)D hetzelfde is, zorgt ervoor dat een plek in het reguliere onderwijs soms niet ideaal is.

Onderwijs op maat bij concentratieproblemen

Wij zien een kind dat concentratieproblemen vertoont niet slechts als een ‘ADHD-er of ADD-er’. Maupertuus kijkt verder. Welke symptomen voeren de boventoon, welke symptomen zijn juist niet of nauwelijks aanwezig? En hoe heeft het kind zich door de jaren heen ontwikkeld? Ook kijken we naar het karakter van het kind, de intelligentie en alle andere factoren die de precieze onderwijsbehoeftes beïnvloeden. Niet om er een stempel op te drukken of een cijfer aan te hangen, maar om een maatpak voor het kind te creëren. Een maatpak dat aansluit bij de behoeftes van het kind. Bij wat ze willen leren, hoe ze willen leren en waar ze goed in zijn; we kijken naar de mogelijkheden en sterke kanten van het kind. Vanuit een fijne omgeving en een goede relatie met elkaar kunnen kinderen zich verder ontplooien. In kleine klassen met veel individuele begeleiding zorgen we ervoor dat hun talenten het best tot hun recht komen.

Uitlaatklep op Maupertuus

In de klas wordt gewerkt met een stappenplan om structuur in het werken aan te brengen en de werkhouding te verbeteren (de stop-denk-doe-methode). Kinderen met een korte aandachtsboog kunnen heel veel baat hebben bij loopjes of opdrachten in de school, zoals iets gaan kopiëren of water halen. Op deze manier kunnen ze hun accu weer opladen om daarna weer beter aan de slag te kunnen in de klas. Op Maupertuus hebben de leerlingen op sportief gebied een heerlijke uitlaatklep: elke pauze wordt er gevoetbald op ons eigen kunstgrasveld en de gymlessen worden in de eigen mooie gymzaal gegeven!