Project thuiszitters

Sinds september 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd om aan ieder kind goed onderwijs te bieden. De kinderombudsman heeft in zijn rapport ‘Werkt Passend Onderwijs? de stand van zaken een jaar na dato’ onderzocht of de Wet in de praktijk daadwerkelijk werkt. Dit bleek niet het geval te zijn, met als knelpunten: onvoldoende mogelijkheden voor maatwerk, onvoldoende informatievoorzieningen en ondersteuning voor ouder en kind, met als gevolg dat veel kinderen thuiszitters worden. Juist bij Maupertuus staan deze kinderen in combinatie met hun ouders en de omgang met de genoemde knelpunten hoog op de prioriteitenlijst. Dit door een combinatie van ervaring, expertise en flexibiliteit van het professionele team binnen de school. Dit heeft een positieve invloed op thuiszitters, met als resultaat dat Maupertuus afgelopen schooljaar zeven thuiszitters weer een plek op de school gaf.

Wat kan Maupertuus thuiszitters bieden?

De achtergrond van de mensen die op Maupertuus werken, vormt de basis voor het slagen van dit project. Een louter onderwijskundige benadering of een enkele psychologische aanpak werkt niet, het gaat om de combinatie. Binnen het onderwijs dient de extra zorg zo verdisconteerd te zijn dat een thuiszitter zowel onderwijs krijgt alsook de psychische hulp door gekwalificeerde begeleiders. Thuiszitters zijn al door diepe dalen gegaan en hebben veel ontmoediging ervaren waardoor hun falen diepgeworteld zit. Wij hebben in 27 jaar Maupertuus mogen en kunnen ervaren dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om deze kinderen weer plezier in het onderwijs te geven en ze daardoor weer zicht op een echte toekomst te bieden. Deze conclusie heeft ons ertoe aangezet dit project naar buiten te brengen.We weten dat we het kunnen en het is enorm stimulerend dit voor kinderen en ouders te bereiken. Zonder ouders bereik je weinig met thuiszitters en dat is een speerpunt van Maupertuus, ouders zijn onze partners.

Maupertuus wil zich gaan inzetten voor deze groep kinderen en daarom starten we in het schooljaar 2016-2017 een gesponsord project voor vijf nieuwe thuiszitters. We willen graag meedenken over hoe passend onderwijs nog meer passend kan worden gemaakt voor de grote groep kinderen die nu thuis zit.We willen samenwerken met de scholen en samenwerkingsverbanden uit de regio om mee te denken en eventueel te adviseren over deze groep kinderen.

Onderwijsproject MAUPERTHUIS is een vierjarenplan. Jaarlijks willen we een aantal thuiszitters gesponsord of deels gesponsord een plek geven. Voor schooljaar 2019-2020 zijn er helaas geen mogelijkheden meer.  Voor de jaren daarna zijn wij opzoek naar financiele middelen. Mocht u het project willen steunen neem dan contact met ons. Wilt u een geldelijke steun geven dan kan dit naar Stichting Reynaerde te Doorn op rekeningnummer: NL16RABO0385281730.

Marieke Hopman heeft een blog geschreven over het project naar aanleiding van haar bezoek aan Maupertuus op 6 juni: Maupertuus helpt leerlingen weer naar school.

Wilt u meer weten over de organisatie van ons fundraising diner? Lees dan onze blog: Van Gymzaal tot fundraising diner voor onderwijsproject MAUPERTHUIS