De afgelopen maanden hebben onze leerlingen, ouders (van de basisschoolleerlingen) en personeel deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor van Praktikon. Door middel van deze online vragenlijst wordt in kaart gebracht hoe het gesteld is met de veiligheidsbeleving van de leerlingen op school.

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) wettelijk verplicht werk te maken van sociale veiligheid voor leerlingen op school. Controle hierop vindt plaats door de onderwijsinspectie. De Veiligheidsmonitor van Praktikon is een betrouwbaar, valide en gestandaardiseerd instrument om de veiligheidsbeleving te monitoren.

Inmiddels hebben wij de resultaten van de monitor ontvangen en die zijn erg positief. Zo geven vrijwel alle leerlingen aan zich veilig te voelen op en rond Maupertuus. Onze leerlingen hebben een grote mate van welbevinden. Ook vrijwel alle ouders rapporteren dat hun kind zich veilig voelt op school. In vergelijking met andere scholen komt ongewenst gedrag, zoals roken en spijbelen, weinig voor. Hetzelfde geldt voor pesten en geweld.

Een punt van aandacht blijkt de zichtbaarheid van gedragsregels op de website, in de gangen en in de schoolgids. Dit nemen we mee ter verbetering van ons huidige veiligheidsbeleid.

We zijn natuurlijk erg trots op deze uitkomsten. Ze bevestigen dat we op de goede weg zijn in ons streven naar een veilige school met een vriendelijk en zorgzaam klimaat!